Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Vastgesteld door E-Hartog Bouwmaterieel B.V., gevestigd te Montfoort, hierna te noemen EHB.

Deze werkmaatschappij behoort tot G. den Hartog Holding B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en diensten door EHB uitgebracht, aangeboden en/of verricht tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  1. Acceptatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht houdt uitdrukkelijk in de toepassing van deze algemene voorwaarden. De contractpartij, hierna te noemen afnemer, met wie eenmaal op onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend met toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle later met EHB gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
  1. Afnemer die goederen aanschaft bij EHB om die goederen zelf en/of voor eigen gebruik te gaan gebruiken, is met betrekking tot deze voorwaarden te beschouwen als eindgebruiker. Afnemer die goederen bij EHB aanschaft om die goederen vervolgens aan te bieden aan derden en/of niet voor zichzelf te gaan gebruiken, is met betrekking tot deze voorwaarden te beschouwen als handelaar. Degene die EHB opdracht geeft tot het (laten) verrichten van diensten zijn met betrekking tot deze voorwaarden eveneens te beschouwen als eindgebruiker.

Artikel 2. Aanbiedingen

 • Alle offertes van EHB zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk door EHB schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Opdrachten en wijzigingen zijn pas bindend indien EHB deze heeft aanvaard of bekrachtigd al of niet schriftelijk.
  • Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering en/of verrichting van een gedeelte van de zaak en/of dienst tegen een overeenkomstig deel van de totale prijs.
  • Voor zover niet anders is overeengekomen zijn de prijzen voor levering voor de afnemer exclusief de geldende verzendkosten. Voor zover niet anders is overeengekomen, geldt voor het verrichten van diensten dat de prijsopgave geschied exclusief de kosten die eventueel gemaakt moeten worden in verband met het verplaatsen van de zaak naar de bedrijfsvestiging van EHB of als diensten elders moeten worden verricht en/of elders betrokken dienen te worden.
  • Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding en/of opdracht geldende prijzen. Indien na de datum van de aanbieding 1 of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is EHB gerechtigd de aangeboden prijs dien overeenkomstig te verhogen.
  • Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering en/of verrichten van diensten onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
  • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de contractuele afleveringsdatum niet als fatale datum.

Artikel 3. Betaling

 • Betaling dient te geschieden voor eindgebruikers en handelaren, binnen de schriftelijk overeengekomen dagen na facturering, zonder dat hierdoor enig recht op aftrek of korting ontstaat, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  • Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft EHB zonder enige ingebrekestelling het recht de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vanaf de vervaldag van de betreffende factuur in rekening te brengen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door niet betaling van de afnemer veroorzaakt, zijn voor rekening van de afnemer. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente) met een minimum van €250.00.

Over de eerste                                    €   3.000.00     15%

Over het meerdere tot                         €   6.000.00     10%

Over het meerdere tot                         € 15.000.00       8%

Over het meerdere tot                         € 60.000.00       5%

Over het meerdere vanaf                     € 60.000.00       3%

De werkelijke gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt. EHB is te allen tijde ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst te staken, indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

 • Betalingen die vanwege de afnemer aan EHB plaatsvinden, worden in alle gevallen aangewend tot afdoening van de oudste ten laste van de afnemer nog openstaande posten, met inbegrip van de daarop gevallen vertragingsrente en kosten.

Artikel 4. Eigendomsovergang, risico, levering en retentierecht

4.1     Onder levering wordt verstaan de feitelijke ter beschikkingstelling aan de afnemer of persoon die in de risicosfeer van de afnemer liggen. Het risico van de gekochte zaken is vanaf het moment van levering voor rekening van de afnemer. EHB is tot geen vrijwaring, hoe ook genaamd, gehouden. De eigendom van de geleverde zaken gaat pas aan de afnemer over nadat de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten zijn voldaan. De eigendom gaat niet over door enkele overdracht der zaken. Niettemin zal de afnemer dergelijke zaken verder mogen verkopen, doch uitsluitend voor zover dat in het kader van de normale uitoefening van diens bedrijf gebruikelijk is.        

4.2    Voor zaken die tijdelijk door EHB uit welke hoofden dan ook worden beheerd voor de afnemer, eindgebruiker en /of degene voor wie diensten worden verricht, draagt EHB geen enkele verantwoordelijkheid  behoudens de verantwoordelijkheden die EHB ingevolge van de wet draagt.

4.3    EHB zal gebruik maken van de haar in de wet gegeven bevoegdheid om de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak aan haar schuldenaar op te schorten totdat de vordering op EHB is worden voldaan.

Artikel 5. Reclamaties en klachten

5.1     Reclamaties naar aanleiding van geleverde zaken en /of verrichtte diensten dienen onder gespecificeerde opgave van de klachten schriftelijk te geschieden binnen 3 dagen na levering.

5.2     Het in artikel 5.1. bepaalde geldt tevens voor reclamaties op factuurbedragen zij het dat deze dan binnen 8 dagen middels aangetekend en gemotiveerd schrijven moeten zijn ingediend bij EHB.

5.3     Reclamaties op andere wijze, aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, dan wel later tot EHB gekomen, zijn op geen enkele wijze van waarde en kunnen volstrekt geen rechtsgevolg
teweeg brengen.

5.4     Ieder recht van reclamaties vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht worden genomen alsmede indien er sprake is van onkundig gebruik door de afnemer van de geleverde zaken.

5.5     Reclamaties geven de afnemer nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

5.6     Tenzij EHB zich uitdrukkelijk hiermee akkoord heeft verklaard, staat het de afnemer niet vrij om zaken aan EHB te retourneren.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en garantie

6.1      EHB is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijf- en/of stagnatieschade daaronder begrepen vertraging van levering, ontstaan door gebreken aan de geleverde zaken, behoudens opzet en/of grove schuld zijdens EHB.

6.2     EHB zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie met de afnemer.

6.3     EHB staat in voor garantie gedurende de schriftelijk overeengekomen periode. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:

 • Normale slijtage;
 • Onoordeelkundig gebruik;
 • Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 • Installatie, montage, wijziging of reparatie door afnemer of derden;
 • Gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door afnemer;
 • Gebreken aan of ongeschiktheid van door afnemen gebruikte materialen of hulpmiddelen;

          Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering, het keuren en repareren van zaken van de afnemer en onderdelen waarvoor fabrieksgarantie
          is verleend.

Artikel 7. Overmacht/niet toerekenbare tekortkoming

7.1     Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering van de overeenkomst voor EHB niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft EHB het recht zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

7.2     Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van EHB  waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan weersomstandigheden maar het omvat in ieder geval ook stakingen, oorlogen, pandemie, molest- brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren goederen, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers en de vervoerders van de producten van EHB, alsmede in het algemeen alle ander gebeurtenissen die zich aan de controle van EHB onttrekken.

Artikel 8. Ontbinding

8.1     Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, wordt hij /zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft EHB het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te hare keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende echten. In deze gevallen is elke vordering, welke EHB ten laste van de afnemer heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar.

8.2     Indien de afnemer een gegeven opdracht wijzigt of annuleert, om welke reden dan ook is hij gehouden EHB de door haar gemaakte kosten te vergoeden: alles onverminderd het recht van EHB op vergoeding wegens winstderving en uit de wijziging of annulering ontstane schade.


Artikel 9. Geschillen

9.1     De gerechtelijke instanties in het arrondissement Utrecht zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van tussen EHB en haar afnemers bestaande geschillen.

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1   Het Nederlandse recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door EHB gedaan of aangegaan.

Artikel 11. Slotbepaling

11.1   Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen EHB en de afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Versie: April 2021